Encyclopedie
Begrippenlijst

Construeren en vaststellen

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Als duidelijk is dat een bepaalde opleiding binnen een mbo-school start, wordt een beslissing genomen over het inkopen en/of in eigen beheer ontwikkelen van examenproducten bij die opleiding. De constructie en/of inkoop hebben betrekking op het complete examen, inclusief de matrijs, correctie- of beoordelingsvoorschriften, handleidingen en het beoordelingsprotocol.

Use case

Aanleiding

De aanvraag voor een examen(onderdeel) of EVC rapportage is gehonoreerd en middels de Werkopdracht beschikbaar stellen examen is het beschikbaar stellen van het examen(onderdeel) in gang gezet.

Actoren

Doel

Er wordt een formeel vastgesteld examen beschikbaar gesteld dat aansluit bij de aanvraag van de betreffende deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. In het geval van een EVC rapportage/ portfoliobeoordeling gaat het alleen om het beoordelingsmodel.

Beschrijving acties

Zie de beschrijving van het procesgebied ‘Construeren en vaststellen’ in de procesarchitectuurschematische weergave van samenhangend geheel van (onderwijs)processen examinering, te vinden op: http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/construeren/

Construeren en vaststellen.png

Resultaat

  • Het examen is beschikbaar (ontwikkeld, ingekocht of een reeds ontwikkeld examen klaargezet cq. aangepast) en vastgesteld.
  • Het daadwerkelijk organiseren van het examen wordt in gang gezet middels de Werkopdracht organiseren examen

Frequentie

Per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. plm. 5x tijdens zijn studieloopbaan.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Kaders voor examineringKaders stellenConstrueren en vaststellen
Uitvoeren examen (Werkopdracht)Construeren en vaststellenUitvoeren examen

Functies

FunctieFunctiesoort
Raadplegen onderwijscatalogus
Registreren aanvraag examen

Invloed assen begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.


Variatie in vorm van het aanbod

Als er geen keuze is omtrent de vorm van het aanbod dan is er altijd een vast examen dat klaar ligt voor uitvoering. Wensen van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. kunnen eventueel nog meegenomen worden omtrent tijdstip, maar de examenopdracht zelf is maar in één vorm van het aanbod beschikbaar. De stap in de use case om eventueel materiaal te ontwikkelen zal bij deze instelling dus nooit gezet hoeven te worden. Een instelling met meer variatie in de vorm en waarbij die vormen dan wel weer vast liggen, zal dit aanbod ook al beschikbaar moeten zijn en niet meer ontwikkeld hoeven te worden. Examens zijn dus beschikbaar aansluitend op de vorm van het aanbod dat aansluit bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Indien het aanbod volledig op maat qua vorm gemaakt kan worden dan kan het voorkomen dat een examen nog niet beschikbaar is dat voldoet aan de wensen qua vorm. In dat geval kan er gekozen worden om hiervoor een examen hiervoor te ontwikkelen, in te kopen of aan te passen.

Variatie in aanvullende behoefte

Indien de instelling alleen doet wat wettelijk verplicht is het materiaal zeer waarschijnlijk al daarop in aangepaste vorm beschikbaar. Van nieuw te ontwikkelen examens zal dus geen sprake zijn. In het geval van specialisaties zullen deze ook al in een variant toegespitst op deze specialisaties beschikbaar zijn en eventuele randvoorwaardelijke zaken qua organisatie (zoals bijvoorbeeld specifieke begeleiders bij het examen) al van te voren ingeregeld zijn. In het geval dat er een brede orientatie is op alle mogelijke behoeftes van een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is de kans groter dat er nog geen examen beschikbaar is dat rekening houdt met deze behoeftes. Het maken van een aangepast examen zal niet snel gebeuren – er zal gezocht worden naar een oplossing die met minimale middelen maximaal effect kan verzorgen, en voornamelijk in de organisatie rondom het examen zitten.