Encyclopedie
Begrippenlijst

Beschrijving informatie-architectuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

In de onderwijsvisie wordt uitgegaan van een indeling in een aantal kernsystemen. Elk van deze kernsystemen ondersteunt een deel van de onderwijsprocessen zoals die in het onderwijsprocesmodel nader zijn uitgewerkt.

Kernsystemen, versie 1.0 2009


In het model voor de informatie-architectuur zijn deze kernsystemen weergegeven waarbij is aangegeven hoe de functionaliteiten zich tot elkaar verhouden, en wat de relatie is met de andere systemen en infrastructurele voorzieningen binnen een instelling.

De informatie-architectuur staat los van concrete applicaties die deze functionaliteit ondersteunen. In een concrete situatie bij een instelling kan een functioneel gebied worden afgedekt door één of meerdere (wellicht zelfs functioneel overlappende) applicaties of kan een applicatie meerdere functionele gebieden (gedeeltelijk) afdekken. In die zin schetst de informatie-architectuur een ideaalbeeld dat in de praktijk zelden volledig in de vorm van concrete applicaties bij een instelling zal bestaan. De informatie architectuur is het ontwerp van deze ideale situatie, geen beschrijving van de feitelijke situatie bij instellingen.

De functionele gebieden die in de ontwerpen van Triple A zijn uitgewerkt zijn in de informatie-architectuur uitgelicht. (zie ook de binnenkant van de cover van dit document)

Model voor de informatiearchitectuurIn het midden van dit model zijn de kernregistraties geplaatst. Naast de kernregistratie deelnemers zijn er ook kernregistraties onderkend voor personeel, middelen, relaties, financiën en educatieve content.

Al deze kernregistraties samen vormen de basisinformatie voor het onderwijslogistieke proces, waarin de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemers wordt gematched op het aanbod van de instelling. Dit aanbod bestaat enerzijds uit alles wat in de andere kernregistraties wordt geadministreerd, en anderzijds uit het onderwijsaanbod dat in de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. is vastgelegd.

Het resultaat van dit onderwijslogistieke proces is het geplande onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. én het beschikbare onderwijs en de beschikbare middelen binnen de instelling. Het geplande onderwijs zelf wordt binnen de instelling ondersteund middels de functionaliteiten voor het primaire proces, en voor de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. middels een portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren..

Aan de linkerkant van de figuur is de relatie met de keten weergegeven. Hier gaat het om andere instellingen, DUODienst Uitvoering Onderwijs. Uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW. en andere partijen waarmee informatie wordt uitgewisseld dan wel verantwoording aan wordt afgelegd. We maken voor deze relatie met de organisaties in de keten onderscheid in het uitwisselen van deelnemergegevens in de vorm van een overdrachtsdossierHet overdrachtsdossier is een digitaal dossier dat tussen onderwijsinstellingen wordt uitgewisseld, met daarin door de onderwijsinstelling gewaarborgde gegevens over de deelnemer en zijn loopbaan., en externe verantwoording.

Aan de rechterkant van de figuur is de relatie met de besturing van de instelling weergegeven. Hiervoor is de functionaliteit voor managementrapportage onderkend. Alle genoemde functionaliteiten worden ondersteund door een verzameling infrastructurele voorzieningen. De meest in het oog springende voorziening is het portaal, waarin functionaliteit geïntegreerd aan gebruikers kan worden aangeboden. Daarnaast steunt alles op een verzameling meer technische infrastructurele voorzieningen die in het onderste deel van de informatie-architectuur is weergegeven. In de hierna volgende paragrafen worden de onderdelen van de informatie-architectuur inhoudelijk nader toegelicht.