Encyclopedie
Begrippenlijst

Beoordelen en registreren competenties en kennis

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


In de persoonlijke planning van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. is vastgelegd welke activiteiten hij gaat ondernemen. Deze activiteiten hebben een relatie met de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Zowel het proces als (het product van) de afgeronde activiteit van deze onderwijsactiviteit wordt formatief beoordeeld.

De wijze van beoordelen hangt af van het type element uit de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie.. Bijvoorbeeld:

 • Er kan kennis worden beoordeeld (bv een toets)
 • Er kunnen competenties worden beoordeeld (de relevante competenties worden in de aan het onderwijsproductEen onderwijsproduct is een product (zoals een les een cursus module of andere onderwijseenheid) dat zodanig van metadata is voorzien dat het geschikt is om te roosteren. Een onderwijsproduct is enkelvoudig dan wel samengesteld. Enkelvoudig betekent dat er sprake is van één uniek product dat niet verder onderverdeeld is in andere onderwijseenheden (een les Engels van één uur kan een enkelvoudig product zijn). De onderwijscatalogus kan ook samengestelde onderwijsproducten bevatten. Een samengesteld onderwijsproduct bevat informatie over de afzonderlijke (enkelvoudige) onderwijsproducten (die deel uit maken van de samenstelling) én informatie over de samenstelling zelf (bijv. de volgorde). Deze informatie vormt samen de paklijst van het samengestelde onderwijsproduct. De paklijst is dus de informatiedrager van de samenstelling. Een voorbeeld van een samengesteld onderwijsproduct is een 2 daagse cursus Engels voor beginners met een theorie- en een praktijkdag. De theoriedag is een enkelvoudig onderwijsproduct net zoals de praktijkdag. De paklijst geeft aan dat de theoriedag voor de praktijkdag moet worden ingepland. gerelateerde taxonomieDe plaats van een onderwijsproduct in een kwalificatiestructuur. Er zijn meerdere kwalificatiestructuren waaraan een onderwijsproduct zijn betekenis kan ontlenen. Voorbeelden zijn de kerndoelen van het VO, de kwalificatiestructuur voor het mbo en de eindtermen Educatie. Deze taxonomieën zijn deels wettelijk vastgesteld (bijvoorbeeld door het ministerie van OCW) en deels door de instelling zelf vastgesteld (bijvoorbeeld voor contractonderwijs). Deelnemers schrijven zich in op een inschrijfpositie binnen een taxonomie (bijvoorbeeld op een domein of kwalificatiedossier, of VMBO sector). benoemd)
 • Bepaalde producten uit de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. worden niet beoordeeld.

Borging van de beoordelingskwaliteit:

 • Conform wettelijk vastgestelde kaders.

Producten ter beoordeling kunnen bijvoorbeeld als volgt beschikbaar zijn/komen:

 • Vanuit de methode (schriftelijk, digitaal, mondeling)
 • Vanuit het resultaat van een (groeps)opdracht. In dit geval kan het product zijn *Vastgelegd in het portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren.
 • (vanuit een reflectie)
 • Vanuit een stagesituatie/onderwijsleerbedrijf
 • Etc.

Use case

Aanleiding

 • Er is noodzaak tot beoordeling (van een competentieOntwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen dat wil zeggen passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten te bereiken. Competenties zijn samengesteld van karakter verwijzen naar onderliggende vaardigheids- kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en ontwikkeld. en/of kennis). Deze noodzaak kan op de volgende wijze ontstaan
 • De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. doet het verzoek om een beoordeling te laten plaats vinden; ik ben klaar met de opdracht en wil graag de relevante competenties beoordeeld hebben. Dit kan plaatsvinden door producten uit het portfolio beschikbaar te stellen middels de Werkopdracht beschikbaar stellen product uit portfolio
 • De beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. initieert een beoordeling.
 • De trajectbegeleider doet het verzoek om een beoordeling te laten plaats vinden.
 • Er is een beoordelingsmoment, in de vorm van een product uit de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie., geroosterd

Actoren

Doel

Inzicht verkrijgen in de vorderingen van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. voor wat betreft competenties, vaardigheden en kennis, door middel van een formatieve beoordeling.

Beschrijving acties

Beschikbaar stellen toetsmateriaal door de organisatie
De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. stelt de te beoordelen producten beschikbaar aan de beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen.. Dit kan op verschillende manieren:
 • de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. levert een toets, een werkstuk of andere producten in
 • de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geeft de beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. toegang tot een verzameling gebundelde producten in zijn portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren., middels de Werkopdracht beschikbaar stellen product uit portfolio
Beoordelen 
Voor de beoordeling is de relevante informatie uit de onderwijscatalogusVerzameling van onderwijsproducten die door de instelling worden aangeboden, beschreven in de vorm van metadata. In de onderwijscatalogus kunnen de onderwijsproducten zijn geordend tot een samenhangend stuk onderwijs in een referentiearrangement. De onderwijsproducten en referentiearrangementen kunnen verwijzen naar een relevante taxonomie. behorende bij het product noodzakelijk. De beoordeling vindt plaats aan de hand van bij het product behorende beoordelingscriteria uit de productcatalogus. Dit kan betekenen dat de producten worden beoordeeld op het toepassen van de competenties waaraan het product gekoppeld is, of dat een bepaalde toetsmatrijsEen toetsmatrijs is een tabel waarin aangegeven wordt hoe de opgaven behorende bij bepaalde doelstellingen worden verdeeld over tenminste twee dimensies: inhoudscategorieën en gedragscategorieën. De toetsmatrijs is een blauwdruk een uitgewerkt plan dat een systematische constructie van een toets wil garanderen. Een toets die is geconstrueerd op basis van een systematisch plan zal eerder bruikbare en betekenisvolle scores opleveren dan een toets waarvan de vragen op niet systematische wijze bij elkaar zijn gehaald (Kennisnet). (een beoordelingsformateen sjabloon t.b.v. een beoordelaar om iemands prestaties (beroepsmatig handelen) te meten en te beoordelen. Een beoordelingsformat is gekoppeld aan een bepaald onderwijsproduct of verzameling van onderwijsproducten. In de beoordeling kan onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende aspecten (werkprocessen of competenties) waarop de beoordeling betrekking heeft. Er kan bijvoorbeeld per relevante competentie een oordeel worden vastgelegd.) wordt gebruikt.
Vastleggen resultaten beoordeling 
Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een beoordelingsregistratieDe vastlegging van formatieve en summatieve beoordelingen..
 • competenties in een competentiematrix met eventueel als hulpmiddel een beoordelingsformateen sjabloon t.b.v. een beoordelaar om iemands prestaties (beroepsmatig handelen) te meten en te beoordelen. Een beoordelingsformat is gekoppeld aan een bepaald onderwijsproduct of verzameling van onderwijsproducten. In de beoordeling kan onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende aspecten (werkprocessen of competenties) waarop de beoordeling betrekking heeft. Er kan bijvoorbeeld per relevante competentie een oordeel worden vastgelegd.
 • kennis in een cijferformat (voldoende/onvoldoende, 1..10, etc.)
De resultaten van de beoordelingen worden beschikbaar gesteld aan de registrant (bijvoorbeeld: resultaten uit stages c.q. van leerbedrijven)
Signaleren noodzakelijke acties 
Zo nodig (indien de beoordeling hier aanleiding toe geeft) in het begeleidingsdossierHet begeleidingsdossier bevat alle documenten en gegevens ter ondersteuning van het begeleidingsproces zoals een POP en een PAP gemaakte afspraken en behaalde formatieve resultaten. Het begeleidingsdossier is onderdeel van het deelnemersdossier waarin zich naast het begeleidingsdossier ook het administratief dossier zorgdossier en examendossier bevindt. een notitie opnemen ten behoeve van de trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes. (bv een suggestie om de planning aan te passen). Deze acties worden gesignaleerd middels de Werkopdracht signaal aan trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes..
Beschikbaar stellen beoordeeld product 
Het beoordeelde product (met de formele beoordeling) kan weer beschikbaar gesteld worden ter plaatsing in het portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren.. Dit gebeurt middels de Werkopdracht beschikbaar stellen beoordeeld product aan portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren.. De producten zijn in dat geval in het portfolio bevroren, zodat duidelijk is wat de exacte inhoud was van de producten die beoordeeld zijn.

Resultaat

 • Een vastgelegd resultaat van een formatieve beoordeling, ter ondersteuning van de studievoortgangsregistratie (bijvoorbeeld de trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes.).
 • Beoordeelde producten beschikbaar gesteld ter plaatsing in het portfolio middels de Werkopdracht beschikbaar stellen beoordeeld product aan portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren..
 • Gesignaleerde acties naar de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft., middels de werkopdrachtEen relatie tussen twee use cases waarbij het resultaat van de ene use case het startpunt is voor een andere use case. De relatie behelst niet het overdragen van gegevens. Werkopdracht signaal aan trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes.

Frequentie

De organisatie bepaalt de frequentie , bijvoorbeeld: 15 minuten per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. per week.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Beschikbaar stellen beoordeeld product aanBeoordelen en registreren competenties en kennisOpnemen bevroren producten
Beschikbaar stellen product uit portfolio 2Verzamelen en delen productenBeoordelen en registreren competenties en kennis
Beschikbaar stellen resultatenGebruiken leermateriaalBeoordelen en registreren competenties en kennis
Signaal aan trajectbegeleidingBeoordelen en registreren competenties en kennisMonitoren voortgang

Overige opmerkingen

Bij evc wordt "breed gekeken" en bij een in de onderwijssituatie aangeboden opdracht met produktomschrijvingen niet. Signaleren van studiebelemmeringen en daarop begeleiden, maar ook mogelijkheden (kansen) in beeld brengen en daarop sturen... kunnen ook een doel zijn van de beoordeling.

Activiteitendiagram

width=400px

Functies

FunctieFunctiesoort
Beschikbaar stellen producten in portfolio
Plaatsen beoordeelde producten in portfolio
Raadplegen onderwijscatalogus
Raadplegen producten in portfolio
Signaal afgeven aan begeleiding
Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier
Vastleggen formatieve resultaten

Invloed assen begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft.

Variatie in leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden.

In het geval dat leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. vanaf het begin helder moet zijn is de functie van deze use case puur gericht op het beoordelen van wat de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. heeft gemaakt. Aan de use case verandert er dan dus niets. De beoordeling kan een instrument zijn om te kijken of de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. past bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. In het geval dat een instelling alleen een richting vereist en de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. een specialisatie moet gaan kiezen kan een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. bijvoorbeeld ‘snuffelen’ aan de verschillende specialisaties. Beoordelaars kunnen dan naar aanleiding van wat zij hebben beoordeeld een signaal afgeven of dit past bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of niet. In het geval dat de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. nog helemaal open staat is dit aspect van feedback geven aan de trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes. of iets past bij de deelnemers nog belangrijker. Voor de trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes. is dat dan 1 van de belangrijke bronnen van informatie om samen met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. de leervraagVraag van een deelnemer of opdrachtgever aan een instelling waarin verwoord wordt wat men wil leren. Het formuleren van de leervraag is een activiteit van de begeleider samen met de deelnemer of opdrachtgever waarin de leervraag wordt uitgedrukt in producten uit de onderwijscatalogus (eventueel) aangevuld met additionele wensen en voorwaarden. (nader) te gaan specificeren.

Variatie in inhoud van het aanbod

Afhankelijk van de keuzeruimte die er te maken zijn in de inhoud van het aanbod zijn voor alle keuzemogelijkheden verschillende beoordelingscriteria mogelijk. Naar aanleiding van de beoordeling kan de beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. ook een signaal afgeven richting de trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes. als deze denkt dat de inhoud niet goed past bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Een gekozen specialisatie zou dan bijvoorbeeld toch niet goed kunnen passen bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student.. Een beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. kan daar dan specifiek op letten. In het geval van een instelling met beperkte keuzemogelijkheden (specialisaties) zou dan kunnen blijken of de specialisatie past bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. of niet. Ditzelfde is van toepassing voor een instelling die naast vaste keuzes omtrent de inhoud daarnaast nog vrije keuzes aanbied. Bij veelvuldige signalen vanuit de beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. zou de trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes. deze informatie kunnen gebruiken in gesprekken met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. om te evalueren of de gekozen inhoud echt past bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student..

Variatie in vorm van het aanbod

De invloed van de variatie op de vorm van het aanbod ligt grotendeels in lijn met de variatie op inhoud. Inhoudelijk dient hier echter ook bij de wijze van beoordelen rekening gehouden te worden met de aangeboden vorm. Een instelling die variatie in vormen aanbiedt zal daarnaast in deze use case letten op signalen die een indicatie kunnen zijn dat de vorm van het aanbod niet bij de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. aansluit. De instelling met een beperkte variatie aan vaste vormen let hier in mindere mate op. Dit zal eerder in het gesprek naar voren komen of na inzicht in de algehele voortgang bij monitoren voortgang. De instelling met veel variatie zal bij elke beoordeling specifiek letten of een positieve of negatieve beoordeling ook te maken kan hebben met de vorm van het aanbod waarna deze informatie in het gesprek en opstellen plan kan worden meegenomen. De aard van de beoordeling zelf en eventuele toelichtingen zijn bij deze instelling ook meer gericht op het geven van aanvullende feedback. Conclusies trekken ten aanzien van de begeleidingHet geheel aan (begeleidings)processen waarbij de begeleider op basis van leeractiviteiten gegevens uit de aanwezigheidsregistratie en andere beschikbare gegevens het leerproces van een deelnemer volgt bijstuurt en toekomstgericht advies geeft. doet een beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. hier niet, dat gebeurt in andere use cases.

Variatie in aanvullende behoefte

Dit aspect heeft vanuit twee kanten invloed op de uitvoering van de use case. Ten eerste kan er bij het beoordelen zelf rekening gehouden worden met de aanvullende behoefte van de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. en daardoor beoordeling anders worden uitgevoerd. De beoordelaariemand die gerechtigd is binnen de instelling om formatieve en/of summatieve resultaten te bepalen en vast te (laten) leggen. houdt hier dan rekening mee en beoordeeld bijvoorbeeld minder streng op taalfouten die voortkomen uit dyslexie. Wanneer de instelling zich alleen aan hetgeen de wet voorschrijft houdt, zal de beoordeling alleen daarmee rekening houden bij deelnemers waar dat op van toepassing is. In het geval dat men zich specialiseert op een aantal aanvullende behoeftes zal daar ook rekening mee worden gehouden en zijn er duidelijke, van te voren vastgestelde criteria die daarbij gebruikt kunnen worden. Ten tweede kan de beoordeling op zich een trigger zijn om een signaal af te geven richting trajectbegeleidingDe begeleiding van de deelnemer gericht op zijn leerloopbaan. Dit betreft met name het monitoren van de voortgang en de begeleiding van de deelnemer bij het maken van keuzes. dat er mogelijk een veranderde aanvullende behoefte is. Bij het wettelijk verplichte kan daar op gelet worden. Op andere aspecten kan een instelling dan niet acteren. In het geval van specialisaties kunnen beoordelaars kennis en vaardigheden in huis kunnen hebben om daar scherper op te signaleren. Bij een brede orientatie op aanvullende behoefte is het moeilijker om hier gericht naar te kijken en zal het intepreteren van de signalen bij verdere analyse meer moeite kosten dan bij eventuele specialisaties.