Encyclopedie
Begrippenlijst

Architectuur

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De Triple A-architectuur beschrijft de principes en richtlijnen waarop de functionele ontwerpen van Triple A zijn gebaseerd. Deze principes en richtlijnen zijn ook de basis voor de initiatieven die uit het ontwerpwerk van Triple A voortkomen. Er worden drie deelarchitecturen onderscheiden die elk op een bepaald onderdeel van de architectuur ingaan.

Businessarchitectuur
de inrichting van de bedrijfsprocessen
Informatie-architectuur
de informatievoorziening en de ordening van functionaliteit, informatiestromen en gegevens
Technische architectuur
de inzet van technologie en de keuzes voor concrete oplossingsrichtingen

Elk van deze deelarchitecturen is uitgewerkt in een aantal modellen en bijbehorende principes en richtlijnen. Deze principes maken onderdeel uit van een samenhangend geheel aan architectuurprincipes van Triple A, zoals in onderstaande figuur weergegeven.

In het eerste deel wordt de businessarchitectuur uitgewerkt. De businessarchitectuur beschrijft de principes en richtlijnen die betrekking hebben op de inrichting van de bedrijfsprocessen, onafhankelijk van de specifieke organisatorische inrichting bij een bepaalde instelling. Voor de businessarchitectuur vormt het onderwijsprocesmodel zoals beschreven in de onderwijsvisie het uitgangspunt.

In het tweede deel wordt de informatie-architectuur uitgewerkt. De informatie-architectuur beschrijft de principes en richtlijnen die betrekking hebben op de ordening van de functionaliteit, informatiestromen en gegevens. In de informatie-architectuur vormen de kernsystemen het uitgangspunt. De kernsystemen worden in relatie tot elkaar beschreven en in relatie tot andere systemen en infrastructurele voorzieningen bij een instelling.

In het derde deel wordt de technische architectuur uitgewerkt. De technische architectuur beschrijft de principes en richtlijnen die betrekking hebben op de keuzes die Triple A maakt als het gaat om specifieke technologie, technische standaarden en oplossingsrichtingen. De technische architectuur is gebaseerd op de principes van een servicegeoriënteerde architectuur, vandaar dat de modellen voor de technische architectuur vooral gericht zijn op de principes die daaraan ten grondslag liggen.

De toepassing van open standaarden is van groot belang voor de mogelijkheden om een servicegeoriënteerde architectuur daadwerkelijk te kunnen realiseren en om in technische zin open en integreerbare ICT-oplossingen te creëren. Vandaar dat naast de beschrijving van de technische architectuur en de daaruit voortkomende principes en richtlijnen ook speciaal aandacht wordt geschonken aan het definiëren van de technische standaarden die worden gehanteerd.

Figuur 4. Overzicht architectuurprincipes

Inhoudsopgave

Businessarchitectuur

Informatie-architectuur

Technische architectuur