Encyclopedie
Begrippenlijst

Aanvragen examendeelname

Uit Triple A Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Dit is een use case


Dit procesgebied beschrijft op welke manier de mbo-school de student in de gelegenheid stelt om op basis van een selectie van bewijzen te komen tot een examenaanvraag. Deze bewijzen heeft hij/zij gedurende zijn leerproces (binnen- of buitenschools) verzameld. Op basis van deze selectie krijgt de student een ‘go’ of ‘no go’ om een examenaanvraag te doen. Na een positieve reactie op de examenaanvraag treedt het procesgebied Examinering in werking.

Resultaat van dit procesgebied is een goed voorbereide student, die met vertrouwen (in zichzelf en in zijn begeleiders vanuit de school en de praktijk) het procesgebied Examineren kan ingaan. Input van dit procesgebied zijn de kaders uit het procesgebied Kaders stellen.

Use case

Aanleiding

  • De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. geeft aan dat hij een examen(onderdeel) wil afleggen voor een bepaald kwalificatiedossierHet kwalificatiedossier omschrijft de kwalificaties waarop onderwijs en examens worden gebaseerd. De kwalificaties bestaan elk uit een basisdeel en een profieldeel. Een kwalificatiedossier omschrijft vaak meerdere kwalificaties; dan is er sprake van een gemeenschappelijk basisdeel. Het basis- en profieldeel beschrijven de kwalificatie-eisen waaraan een beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. De instelling bepaalt zelf de inrichting van de opleiding door middel van onderwijsproducten./kwalificatieDe kwalificatie is de combinatie van het basis- en profieldeel uit het kwalificatiedossier. De kwalificatie omvat wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen als hij gediplomeerd is en start op de arbeidsmarkt. binnen een specifieke taxonomieDe plaats van een onderwijsproduct in een kwalificatiestructuur. Er zijn meerdere kwalificatiestructuren waaraan een onderwijsproduct zijn betekenis kan ontlenen. Voorbeelden zijn de kerndoelen van het VO, de kwalificatiestructuur voor het mbo en de eindtermen Educatie. Deze taxonomieën zijn deels wettelijk vastgesteld (bijvoorbeeld door het ministerie van OCW) en deels door de instelling zelf vastgesteld (bijvoorbeeld voor contractonderwijs). Deelnemers schrijven zich in op een inschrijfpositie binnen een taxonomie (bijvoorbeeld op een domein of kwalificatiedossier, of VMBO sector)., al dan niet in combinatie met een aanvullende certificering. Een dergelijke aanvraag komt meestal voort uit het adviesgesprekeen adviesgesprek is een gesprek tussen de deelnemer en zijn (leertraject)begeleider. Op basis van informatie in het begeleidingsdossier en een beoordeling van de voortgang komt de begeleider tot een geadviseerde leerroute die in het adviesgesprek besproken wordt. De uitkomst van een adviesgesprek is een gezamenlijk besluit over te nemen acties. van de begeleiderMedewerker van een onderwijsinstelling die als rol heeft het volgen en ondersteunen van deelnemers tijdens hun leerloopbaan. De begeleider die leeractiviteiten begeleidt wordt ook coach genoemd. De begeleider die de loopbaan van de deelnemer ondersteund wordt ook leertrajectbegeleider genoemd. met de deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student., middels de Werkopdracht Aanvragen examenonderdeel.
  • De deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. levert (een verzameling gebundelde) producten uit zijn portfolio ter summatieve beoordeling beschikbaar, middels de Werkopdracht beschikbaar stellen product uit portfolioeen portfolio is een georganiseerde verzameling bewijsstukken aangevuld met zelfreflectie bedoeld om iemands vaardigheden kennis en scholing te illustreren. Een portfolio wordt door de deelnemer zelf beheerd. Hij stelt dus zijn eigen portfolio samen. In het portfolio maakt of verzamelt een deelnemer zijn werk (ook wel producten of bewijsstukken genoemd) die op enig moment ook ter (summatieve of formatieve) beoordeling kunnen worden aangeboden. Verder kan een deelnemer zijn persoonlijke groei of ontwikkeling beschrijven en daarop reflecteren..
  • De onderwijsorganisatie onderzoekt of een deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. in aanmerking komt voor kwalificering of certificering.
  • Er moet een EVC beoordelingHet verifiëren en beoordelen van een EVC (Erkennen van Verworven Competenties). plaatsvinden, middels de Werkopdracht Aanvragen EVC-beoordeling.
  • De onderwijsinstelling vraagt voor één of meerdere deelnemers collectief een examen aan.

Actoren

Doel

Het starten van een examenprocedure. Dat kan zijn:

  • Regulier examen met beschreven opdracht
  • Portfoliobeoordeling, mogelijk met als doel een EVC rapportage

Beschrijving acties

Zie de beschrijving van het procesgebied ‘Leren’ in de procesarchitectuurschematische weergave van samenhangend geheel van (onderwijs)processen examinering, te vinden op: http://kwaliteitsborging.examineringmbo.nl/pe20/leren/

Aanvragen examendeelname.png

Resultaat

  • Goedgekeurde of afgekeurde aanvraag voor een examen(onderdeel)
  • In gang zetten van het ontwikkelen of beschikbaar stellen van een examen(onderdeel) middels de Werkopdracht beschikbaar stellen examen

Frequentie

Per deelnemerIemand die onderwijs volgt binnen een instelling. Een deelnemer is in bezit van een verbintenis met een instelling voor het afnemen van onderwijsproducten. Een ander woord voor deelnemer is lerende leerling of student. plm. 5x gedurende de gehele studieloopbaan.

Werkopdrachten

WerkopdrachtVan use caseNaar use case
Aanvragen examenonderdeelAanvragen EVC-beoordelingAanvragen examendeelname
Aanvragen examenonderdeelGesprek voerenAanvragen examendeelname
Kaders voor examineringKaders stellenAanvragen examendeelname
Uitvoeren examen (Werkopdracht)Aanvragen examendeelnameUitvoeren examen

Functies

FunctieFunctiesoort
Registreren aanvraag examen
Vastleggen afspraken en acties in begeleidingsdossier